Kunst is belangrijk voor de samenleving en het individu, om iets van onszelf en de cultuur die wij voortbrengen te kunnen begrijpen. De Akademie van Kunsten wil een fundament leggen voor een stevige positie van de kunsten in de maatschappij, los van veranderlijke politieke inzichten. Daarbij willen we niet alleen uitspraken doen maar ook dingen dóen – we zijn tenslotte makers.

Missie

De Akademie van Kunsten heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst te bevorderen.

Ambities

  • We willen de stem van de kunsten laten horen in het maatschappelijk debat. De politiek willen we laten weten welke belangrijke onderwerpen er spelen rond kunst en samenleving. Daarom stellen we ons op als inspirerende gesprekspartner voor politici, media en maatschappelijke organisaties.
  • We leggen verbindingen tussen wetenschap en kunsten, en bevorderen de samenwerking tussen de kunsten onderling. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderzoek en uitwisseling.
  • Kunst in het onderwijs vinden we onmisbaar en dat illustreren we met uiteenlopende activiteiten. Kunst gaat over verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën – kwaliteiten die op alle terreinen in het leven waardevol zijn. Dáár zou wat ons betreft het kunstonderwijs op gericht moeten zijn.

Download ons werkplan voor 2017/2018 (pdf)

Activiteiten

Akademie van Kunstenlezing

Ieder jaar nodigt de Akademie een gastspreker uit om te reflecteren op de stand van de kunsten. De lezing wordt jaarlijks gehouden in het najaar.

Projecten

Onderzoek en experiment zijn basisingrediënten voor ontwikkeling in de kunsten. Leden van de Akademie van Kunsten kunnen bij het bestuur een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor een specifiek project. Het gaat daarbij om projecten waarin zij verbindingen leggen vanuit de eigen praktijk met andere personen of organisaties uit de kunsten, de wetenschap, het onderwijs, maar ook met andere ambachten, middenstand of een maatschappelijke partij.

Show and tell – hoe werkt onderzoek in de kunsten?

Aan deze projecten is een openbare reeks gekoppeld, waarin de Akademieleden inzicht geven in de dynamiek en verloop van deze projecten. Hoe verloopt die samenwerking? Welke route wordt er afgelegd?

Uit de kunstlezingen

In een maandelijkse reeks presenteren de leden van de Akademie van Kunsten zichzelf en hun werk. Wat houdt hen bezig? Hoe zag hun parcours eruit? Wat waren sleutelmomenten in hun professionele leven? Met welke wetenschapper zouden ze graag samenwerken? Welke vaardigheden zijn onontbeerlijk en wat geven ze door aan de nieuwe generatie?

Wunderkammers

De Akademie zet een project op onder de naam Wunderkammers, waarbij honours-studenten van universiteiten en kunstacademies samen presentaties maken en essays schrijven over wat zij zelf in hun vakgebied van een verpletterende schoonheid vinden.

Matchingwebsite – kunstenaar zoekt wetenschapper en vice versa

De Akademie van Kunsten ontwikkelt in samenwerking met De Jonge Akademie een virtuele ontmoetingsplaats die kruisbestuiving in wetenschappelijk en artistiek onderzoek vergemakkelijkt. Een schatkamer voor wetenschappers en kunstenaars die op zoek zijn naar samenwerking.

Opinievorming en debat

De Akademie zal, gevraagd en ongevraagd, in samenwerking met partners, reageren op actuele ontwikkelingen, in de vorm van schriftelijke statements en/of activiteiten. Doel daarbij is steeds verder te komen dan de simpele constatering, maar daadwerkelijk partners samen te brengen en hun standpunten uit te diepen. Het gaat uiteindelijk om het verkrijgen van beter inzicht in kwesties van uiteenlopende aard. Daar waar mogelijk en wenselijk zal de Akademie een standpunt innemen.

Residenties

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) en de Akademie van Kunsten stellen een fellowship in, waarbij een lid van de Akademie vijf maanden in het NIAS kan verblijven, of om een talent van buiten de Akademie voor te dragen om een project te realiseren dat concreet bijdraagt aan het bevorderen van de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Akademieleden kunnen ook andere kunstenaars voordragen voor dit fellowship.

Akademieleden kunnen een studieverblijf aanvragen in het Koninklijke Nederlandse Instituut te Rome. Voor beide residenties kan een lid een aanvraag doen bij het bestuur.

Communicatie

Om de missie en de activiteiten van de Akademie van Kunsten goed over het voetlicht te brengen en een breed draagvlak te vormen voor de kunsten, is een actief communicatiebeleid nodig. Daarbij spelen ook de Akademieleden een actieve en persoonlijke rol.

Credits lead foto: Secret Operation 610, RAAAF. Studio Frank Havermans, foto Michiel de Cleene